Algemene Voorwaarden

Steen Food Masters Nederland B.V.

Deze algemene voorwaarden liggen ter inzage op het kantoor van Steen Food Masters Nederland B.V. en kunnen worden opgehaald. Daarnaast kunnen de algemene voorwaarden worden geraadpleegd via deze link: www.steenfoodmasters.nl\steenfoodmastersnederland en zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Zeeland-West Brabant onder nummer 29/2021

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Steen Food Masters Nederland B.V.: de organisatie en Gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd en zaakdoende aan de Ohmstraat 5 (4691 RD) te Tholen en ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 83236775, hierna te noemen: ‘Gebruiker’. Met ‘ons’ of ‘onzer’ wordt Gebruiker bedoeld.
 2. Wederpartij: de Partij waarmee Gebruiker een transactie, een opdrachtbevestiging of een overeenkomst aangaat.
 3. Partijen: Gebruiker en Wederpartij.
 4. Overeenkomst: een of meerdere Overeenkomsten gesloten tussen de Gebruiker en de Wederpartij en/of de wijzigingen en aanvullingen daarvan/daarop.
 5. Producten: alle artikelen en diensten die Wederpartij bij Gebruiker bestelt en/of afneemt.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke transactie, overeenkomst of factuur die Gebruiker aangaat, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden ook ten gunste van derden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. De door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij Partijen uitdrukkelijk en naar verwijzing van deze algemene voorwaarden daarvan zijn afgeweken. In geval van tegenstrijdigheid van tussen Partijen gemaakte afspraken, geldt hetgeen bepaald is in deze algemene voorwaarden.
 5. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Gebruiker en Wederpartij treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen van zoveel als mogelijk dezelfde strekking ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

ARTIKEL 3 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Een Overeenkomst met Gebruiker komt tot stand nadat zij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de aanvaarding of bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven tenzij de Wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
 2. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens bezwaar binnen 3 werkdagen na factuurdatum.
 3. Aanbiedingen, prijslijsten en inlichtingen zijn vrijblijvend, tenzij door Gebruiker anders is bepaald. Gebruiker heeft de mogelijkheid om een vrijblijvende aanbieding nog op de dag van de ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 4. Indien Wederpartij de bestelling langs elektronische weg heeft aanvaard, door afronding van het bestelproces, bevestigt Gebruiker onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

ARTIKEL 4 – WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Aanpassingen en afwijkingen van deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst zijn alleen geldig wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Partijen.
 2. Eventuele meerkosten omtrent doorgevoerde wijzigingen en/of aanvullingen komen voor rekening van de initiatiefnemer voor de wijzigingen en/of aanvullingen.
 3. Als Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan dit het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daarvan beïnvloeden. Gebruiker zal de Wederpartij hierover zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 4. In het geval Partijen geen overeenstemming kunnen bereiken omtrent eventuele wijzigingen of aanvullingen, blijven Partijen gebonden aan de oorspronkelijke Overeenkomst.

ARTIKEL 5 – LEVERING

 1. Gebruiker zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan Gebruiker kenbaar heeft gemaakt. De Wederpartij is gehouden om onverwijld na levering de geleverde zaken te controleren en in ontvangst nemen. De Wederpartij heeft slechts het recht om conform artikel 6 van onderhavige voorwaarden gebreken onverwijld te melden.
 3. De levering geschiedt voor rekening en risico van de Wederpartij, ongeacht wie voor de verzending zorg draagt.
 4. Indien Gebruiker met de Wederpartij overeenkomt dat Gebruiker de verkochte zaak enige tijd onder zich zullen behouden, zal Gebruiker daaraan de normale, bij Gebruiker gebruikelijke, zorg besteden. De kosten daarvan mag Gebruiker aan de Wederpartij in rekening brengen. Gebruiker heeft in dit geval tevens het recht om aan de Wederpartij onverwijld na het in opslag nemen van de zaak voor de koopprijs te factureren.
 5. Leveringstermijnen zijn slechts te beschouwen als indicatief, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen. Indien na ar het oordeel van de Wederpartij sprake is van een niet tijdige levering dient Gebruiker, alvorens in verzuim te geraken, schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij aan ons, in overleg met ons, een redelijke termijn moet worden toegekend om het verkochte alsnog te leveren. Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, te ontbinden. Ten aanzien van een eventueel verschuldigde schadevergoeding geldt het bepaalde in artikel 7.
 6. Gebruiker heeft het recht om het verkochte in delen te leveren, op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de overeengekomen

termijn c.q. binnen de termijn die ons op grond van het in het vorige lid gestelde wordt gegund.

 1. In het geval van een afroepcontract dient de afroep of - waar nodig en van toepassing - specificering van deelleveringen steeds zodanig tijdig te geschieden dat levering binnen het raam van de Overeenkomst mogelijk is. Het gestelde in deze algemene voorwaarden is met betrekking tot iedere deellevering van toepassing. Gebruiker heeft het recht om iedere levering afzonderlijk aan de Wederpartij in rekening te brengen. Indien een of meer leveringen niet of niet op tijd wordt afgeroepen of gespecificeerd en/of geen tijdige betaling plaatsvindt heeft Gebruiker, onverminderd het recht om zelf tot specificering over te gaan, het recht om na vruchteloze aanmaning de Overeenkomst - alsmede alle andere Overeenkomsten die nog niet zijn afgewikkeld - voor het niet uitgevoerde gedeelte door een schriftelijke mededeling van rechtswege en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, dan wel de uitvoering van verdere leveringen - ook die uit hoofde van andere Overeenkomsten - op te schorten totdat de Wederpartij aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Tevens kan Gebruiker in dat geval schadevergoeding in rekening brengen.

ARTIKEL 6 – CONTROLEPLICHT

 1. De Wederpartij is verplicht het geleverde en - waar van belang - de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de zaken tot haar beschikking staan.
 2. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de Wederpartij onmiddellijk schriftelijk kenbaar te maken nadat het gebrek ontdekt is of ontdekt diende te worden door vermelding op de pakbon en in ieder geval door een schriftelijke melding binnen de 24 uur, nadat het gebrek ontdekt is of ontdekt diende te worden. Indien dit niet gebeurt wordt geacht dat hetgeen geleverd is door Wederpartij is goedgekeurd. Alsdan worden klachten dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien Gebruiker toerekenbaar tekort is geschoten of onrechtmatig heeft gehandeld is onze aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de met de Wederpartij voor de betreffende zending overeengekomen koopprijs. Indien Gebruiker jegens de andere partij aansprakelijk is en de door de Wederpartij geleden schade minder beloopt dan 10% van de koopsom heeft de Wederpartij slechts het recht om een evenredige vermindering van de koopprijs te vorderen en de koopovereenkomst in zoverre te ontbinden.
 2. Indien Gebruiker na het sluiten van de Overeenkomst aanwijzingen verkrijgt omtrent verminderde kredietwaardigheid van de Wederpartij, heeft Gebruiker het recht om van de andere partij te eisen dat hij (extra) zekerheid naar onze keuze stelt en/of dat hij verdere leveringen contant betaalt. Daarvan is in ieder geval sprake indien de Wederpartij jegens ons tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
 3. Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud totdat de Wederpartij de koopprijs van alle zaken en alle openstaande vorderingen met betrekking tot werkzaamheden dan wel vorderingen met betrekking tot tekortschieten van de Wederpartij volledig heeft voldaan. De Wederpartij mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken op geen enkele wijze laten strekken tot zekerheid van andere vorderingen dan die van ons.

ARTIKEL 8 – OVERMACHT

 1. De Wederpartij is verplicht het geleverde en - waar van belang - de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de zaken tot haar beschikking staan.
 2. Geen van Partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, daartoe begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. De partij die meent in overmacht te (zullen komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
 3. Onder overmacht aan onze zijde zal onder andere worden verstaan; staking en/of ziekte van onze werknemers, wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van onze leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de Overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, belemmerende maatregelen van enige overheid, epidemieën en pandemieën (bijvoorbeeld Covid-19) en in het algemeen alle zodanige aan ons toerekenbare omstandigheden die een (verdere) uitvoering van de Overeenkomst door ons onredelijk zou maken, ongeacht of deze omstandigheid door ons voorzienbaar waren of niet.
 4. Indien de Wederpartij als gevolg van overmacht niet in staat is om de Overeenkomst na te komen is hij verplicht om de door ons in verband met de verhinderde nakoming gemaakte werkelijke kosten te vergoeden.
 5. Wanneer de overmachtssituatie aan de zijde van Gebruiker langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 9 – DE PRIJS

 1. Alle prijzen zijn exclusief btw en andere goederen of diensten specifieke door de overheid opgelegde heffingen, waaronder: invoerrechten, kosten van eventuele verpakkingen, in en uitlading, vervoer en verzekering.
 2. Alle prijzen zijn in euro’s en de Wederpartij dient in euro’s te betalen. Eventuele koerswijzigingen tot op het moment van ontvangst van betaling worden doorberekend aan de Wederpartij.
 3. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is Gebruiker gerechtigd om de orderprijs dien overeenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventuele ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat al bij Gebruiker bekende toekomstige prijsverhogingen door Gebruiker bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Gebruiker niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

ARTIKEL 10 - CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. Gebruiker staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van Gebruiker bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Indien overeengekomen staat Gebruiker er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. De achteruitgang van kwaliteit als gevolg van weersomstandigheden die in het kader van onze bedrijfsvoering redelijkerwijze niet is te voorkomen komt voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 11 - BETALING

 1. Alle facturen zijn contant bij ontvangst betaalbaar in de firma, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle kosten van betaling komen voor rekening van Wederpartij.
 2. Verschuldigde bedragen worden door Wederpartij betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Wederpartij kan, afhankelijk van de order, aan Gebruiker verzoeken om een afwijkende betalingstermijn af te spreken.
 3. Betaalt de Wederpartij de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig, dan is hij, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % per maand of de wettelijke handelsrente indien die hoger mocht zijn dan voormeld percentage, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag der betaling, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
 4. Blijft Wederpartij na aanmaning of ingebrekestelling nalatig de vordering te voldoen, dan kan Gebruiker de vordering uit handen geven en is de Wederpartij naast de rente de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Geschillen over de levering laten de betalingsverplichting van de Wederpartij onverlet.
 5. Hetgeen door de Wederpartij aan Gebruiker verschuldigd is dient te worden betaald zonder dat enig recht op opschorting of verrekening kan worden geldend gemaakt.
 6. De Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Gebruiker te melden.
 7. In geval van wanbetaling van de Wederpartij heeft Gebruiker behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 12 - ANNULERING

 1. Behoudens wanneer schriftelijk anders is overeengekomen is en Gebruiker nog geen aanvang heeft genomen met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden en de Wederpartij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, dan is hij verplicht aan Gebruiker 30% van de totale overeengekomen prijs te vermeerderen met btw als annuleringskosten te voldoen, onverminderd het recht om het meerdere te voldoen mochten de daadwerkelijk gemaakte kosten hoger liggen. Voorts is de Wederpartij verplicht de kosten voortvloeiende uit eventueel door Gebruiker voor de vervulling van de Overeenkomst al in redelijkheid aangegane verbintenissen met derden te vergoeden. Op verzoek van de Wederpartij zal Gebruiker bewijs aanleveren van de gemaakte kosten.
 2. Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke wettelijke aansprakelijkheid van de Wederpartij voor de schade die voortvloeit uit de annulering. Onder deze schade kan bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, worden verstaan, de kosten voor het inhuren van derden of de kosten voor reeds gemaakte uren.
 3. Annulering van de Overeenkomst waarvan de werkzaamheden zijn aangevangen, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, is alleen mogelijk onder betaling van de totale overeengekomen prijs.

ARTIKEL 13 - KLACHTENREGELING

 1. De Wederpartij, die van mening is dat de zaken niet beantwoorden aan de Overeenkomst dient terstond na de keuring contact op te nemen teneinde de klacht te bespreken.
 2. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt over de wijze waarop de klacht afgehandeld dient te worden, dient de Wederpartij op de dag dat de zaken op de bestemming aankomen de klacht schriftelijk en gespecificeerd in te dienen bij Gebruiker.
 3. Gebruiker behoudt het recht om van de Wederpartij te verlangen dat hij ons de gelegenheid geeft om zelf een keuring te (laten) verrichten.
 4. Het niet nakomen van bovenstaande verplichting brengt voor de Wederpartij het verval van een eventuele vordering op ons met zich mee.

ARTIKEL 14 – ONTBINDING

 1. Aan elk der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort schiet in nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.
 2. Betalingsverplichtingen van Wederpartij en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door Wederpartij of een door Wederpartij in te schakelen derde gelden alsook de navolgende situaties zijn gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.
 3. Ingeval de Wederpartij:
  1. failliet wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd;
  2. wordt geliquideerd of de beslissende zeggenschap over de onderneming van Wederpartij direct of indirect wijzigt;
  3. enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt;
  4. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te betalen;
  5. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf;
   heeft Gebruiker door het enkel plaatsgrijpen van een der op gemelde omstandigheden het recht, hetzij de Overeenkomst te ontbinden, dan wel enig bedrag verschuldigd door de Wederpartij op grond van de door Gebruiker verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.
 4. Indien Wederpartij op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Wederpartij bewijst dat Gebruiker ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Wederpartij vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van deze Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en direct opeisbaar.

ARTIKEL 15 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst, tenzij de Wederpartij na het sluiten van de Overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
 2. Op al onze aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 3. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 4. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de Overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zeeland-West-Brabant.
 5. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.